Algemene voorwaarden


Ondernemingsgegevens 
SoLiya  
KVK: 90350669
info@soliya.nl


Algemene bepalingen  
SoLiya, de webshop biedt haar klanten de mogelijkheid om kledij online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen uit de webshop collectie en elke aankoop die de klant plaatst bij SoLiya.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze Voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen bij SoLiya.

 
Prijs
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. 
Verzendkosten worden op het einde van uw bestelling berekend en daar kan u de keuze maken.

 
Aanbod
Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn in Nederland & Europa. Staat jou land niet bij de verzendkosten, dan dien je eerst een mail te sturen naar info@soliya.nl of een WhatsApp bericht naar 0684784080 de aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld.

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de webwinkel en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met ons op het mailadres: info@soliya.nl of een whatsApp bericht te sturen naar 0684784080.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door SoLiya.

SoLiya is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.  

Online aankopen
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit de SoLiya collectie online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van SoLiya.
U als klant kiest voor welke betaling u opteert alsook welke verzending u wenst. Die keuze kan u maken bij het afrekenen van uw winkelmandje.  

Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van SoLiya.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering.
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van SoLiya te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.


Klachten 
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie, binnen 7d. vanaf aankoopdatum.


Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Garantie
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met SoLiya waarna de klant het artikel terug dient te bezorgen aan SoLiya.
Elk gebrek dient binnen 7d. na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.
Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.
De garantie is niet overdraagbaar.


Herroepingsrecht
De consument heeft het recht aan SoLiya mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 7d dagen vanaf de levering het retourformulier afdrukken, invullen en de goederen binnen de 7 dagen vanaf de levering van de goederen terugbezorgen aan SoLiya. Dit retourformulier vindt u terug onder de rubriek onderaan de pagina ‘Ruilen & Retourneren)

Goederen worden – op kosten van de consument – teruggezonden voorziene label.

Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs, alsook retourformulier kunnen worden teruggenomen.

Van zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag van de teruggestuurde kledij terug, binnen de 7d.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
– artikelen waarvan het etiket is verwijderd
– artikelen die geuren bevatten van parfums of andere
– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden (Sale)


Privacy
SoLiya verbindt zich ertoe je gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit, en om je vrijblijvend informatie van ons toe te sturen. Wil je ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook je e-mailadres door.

Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Je kan je gegevens die wij in de klantenlijst van SoLiya bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen, en je kan weigeren dat SoLiya je gegevens gebruikt om jou informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres:
SoLiya
Narcissenstraat 60       
4904CM Oosterhout

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, SoLiya heeft dus geen toegang tot je paswoord.

SoLiya respecteert strikt de Nederlandse wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. Via je gebruikersprofiel heb je toegang tot al jouw beschikbare gegevens op SoLiya, en je kan die ten allen tijde consulteren, wijzigen of verwijderen.

SoLiya houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.


Aantasting geldigheid - niet - verzaking
Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door SoLiya om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Klantendienst   
SoLiya is bereikbaar via e-mail op info@soliya.nl of per post op het volgende adres:        
SoLiya   
Narcissenstraat 60   
4904CM Oosterhout


Wijziging voorwaarden 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van SoLiya. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

SoLiya kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Bewijs
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.


Intellectueel eigendomsrecht 
De volledige SoLiya website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders.
Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht.
Ze mogen uitsluitend met de toestemming van SoLiya gebruikt worden.


Beperkte aansprakelijkheid 
Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.

*De pluisjes of pillen van kleding valt niet onder garantie. Pluisjes of pillen (ook wel stofbolletjes genoemd) ontstaat dmv wrijving met andere materialen en daarvoor zijn wij niet verantwoordelijk.